Eğitim Bilimleri Enstitüsü

2017 Güz Dönemi İnsan Gelişimi ve Eğitim II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğrenci Alımı

19.06.2017

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

İNSAN GELİŞİMİ ve EĞİTİM II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TANITIMI VE PROGRAM YETERLİLİKLERİ

İnsan Gelişimi ve Eğitim II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

İnsan gelişiminin doğal bir gerekliliği olarak eğitim, hayatın her alanında ve tüm meslek gruplarında çalışan bireyler için önemlidir. Bununla birlikte hayatın her alanında insanların eğitim gereksinimlerine yönelik kullanılan yaklaşımların ve çözümlerin bilimsel olduğunu söylemek zordur. Bu program, insan gelişimi ve eğitim alanında bilimsel bakış açısına gereksinim duyan kişi, kurum ve mesleklerin, alanla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgi, beceri ve değerleri edinmeye yönelik ihtiyaçlarını karşılamak açısından önemlidir. Bu bağlamda açılacak programın hedef kitlesini eğitimcilerin yanı sıra eğitim süreçlerini ve insan gelişimini dikkate almak gerekliliği olan kişiler oluşturmaktadır.

İnsan gelişimi ve eğitimi yüksek lisans programı; insan gelişimini psikoloji, sosyoloji, biyoloji ve eğitim bilimleri açılarından analiz edip eğitim ortamlarıyla ilişkisini ve bu ortamlara uygulanmasını araştırmak isteyenlere yönelik bir programdır. İnsan gelişimine ve eğitimine ilgi duyan, kendilerini bu alanlarda yetiştirmek isteyen tüm lisans mezunlarının öğrenme ve öğretme ile ilgili bilgilerini ve tecrübelerini, öğrenenlerin bilişsel, sosyo-kültürel ve psikolojik gelişimi ile ilişkilendirerek onların hedef bilgi, beceri ve yeterlilikleri daha iyi kazanmalarını sağlamak, programın hedefleri arasındadır. Bu programdan mezun olan bireyler, eğitim ve öğretimin gerçekleştiği tüm kurum ve kuruluşlarda insan gelişimi ve eğitimi alanında yetkinliğe sahip bir bilim uzmanı olarak kurumun gelişmesine katkıda bulunabileceklerdir. Ayrıca, bu yüksek lisans programıyla; insan gelişimi ve eğitimini psikoloji, sosyoloji ve nörobilişsel disiplinler ışığında inceleyip uygulamaya yönelik araştırmalar ortaya koyabilen araştırmacıların ve uzmanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

 1. Eğitimin temel kavramlarının insan gelişimi ile ilişkisini kavrar.

 1. İnsan zihninin nörobilişsel gelişimini açıklayabilir.

 1. İnsan gelişiminin psikolojik temellerini açıklayabilir.

 1. İnsan gelişimini sosyal ve kültürel açıdan analiz edebilir.

 1. İnsan eğitimine ve öğrenmesine gelişimsel açıdan yaklaşabilir.

 1. İnsan öğrenmesinin optimum düzeyde gerçekleşmesini sağlayacak eğitimler tasarlayabilir.

 1. İnsan öğrenmesinin optimum düzeyde gerçekleşmesini sağlayacak eğitimleri uygulayabilir.

 1. İnsan gelişimi alanında araştırma yapabilir.

PROGRAM TAKVİMİ,

 BAŞVURU KOŞULLARI VE KONTENJAN İLANI

İnsan Gelişimi ve Eğitim II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı Takvimi

19.06.2017-07.07.2017

Başvuru ve Ön kayıt

10-11.07.2017

Mülakat

17-21.07.2017

Kesin Kayıt

24-25.07.2017

Yedek Kayıt

İnsan Gelişimi ve Eğitim II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programına Öğrenci

Kabul Koşulları

İnsan Gelişimi ve Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programına öğrenci kabulü İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinde belirtilen şartlara uygun olarak yürütülür. Adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmeleri; adayların lisans not ortalamalarının %50’si ve mülakat puanlarının %50’si toplanarak belirlenir. Mülakatlara kontenjanın dört katı sayısındaki kadar aday çağrılır. Adaylardan başvuru sırasında akademik hedeflerini ve bu programdan beklentilerini anlatan bir niyet mektubu sunmaları istenir. Bu niyet mektubu, adayların akademik motivasyonları hakkında bilgilenmek amacıyla istenir. 

Başvuru Koşulları

1. T.C. Vatandaşı Olmak.

2. Mezuniyet Koşulu

II. Öğretim tezsiz yüksek lisans programına başvuru için; yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans diplomasına sahip olmak.

3. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Koşulu

II. Öğretim tezsiz yüksek lisans programına başvuracak adaylar için ALES şartı aranmaz.

4. Yabancı Dil Bilgisi

II. Öğretim tezsiz yüksek lisans programına başvuracak adaylar için yabancı dil koşulu aranmaz.

5. Diploma Mezuniyet Notu Koşulu

II. Öğretim tezsiz yüksek lisans programına başvuracak adaylar için mezuniyet not şartı aranmaz.

Öğrenci Kabul Koşulları Özeti:

 • En az 4 yıllık Lisans programı mezunları

Değerlendirme Kriterleri:

 • Lisans Not Ortalaması (%50),

 • Mülakat (%50) üzerinden yapılır.

Kontenjan:

 • 25

Başvuru için Gerekli Belgeler

Adaylar başvurularını online yaparlar. Başvurularda herhangi bir ücret alınmaz.

1.  II. Öğretim tezsiz yüksek lisans programına başvuru için lisans diploması veya çıkış belgesi fotokopisi. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan Türk vatandaşlarının, diploma ya da mezuniyet belgelerinin, Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) düzenlenen denklik belgesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.

2.  Yüksek lisans programına başvuracakların lisans not tablosu (transkript) belgesi. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan Türk vatandaşlarının, transkript belgesinin onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.

3.  T.C. nüfus cüzdanı fotokopisi. 

4.  Vesikalık fotoğraf  (2 adet).

5.  Adayın neden bu alanda lisansüstü eğitim yapmak istediğine dair açıklamalarının yer aldığı yaklaşık 300 kelimelik kompozisyon. (Kompozisyonun Yrd. Doç. Dr. Ömer Avcı'ya e-posta yoluyla iletilmesi gerekmektedir: omer.avci@medeniyet.edu.tr / omeravci76@gmail.com )

6.  Başvuru Formu (online doldurulur.) Başvurmak için tıklayınız.

Katkı Payı Ücretleri

II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Kredi Başına)       

180 TL (15×180= 2.700 TL) (birinci yarıyıl için)

180 TL (15×180= 2.700 TL) (ikinci yarıyıl için)

Toplam:  2.700 TL + 2.700 TL= 5.400 TL

* Dersler hafta içi mesai saatleri dışında (akşam) yapılacaktır.

İletişim

İnsan Gelişimi ve Eğitim II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Ana bilim Dalı Başkanı:

Yrd. Doç. Dr. Ömer Avcı

E-posta: omer.avci@medeniyet.edu.tr / omeravci76@gmail.com

Tel: 0216 280 34 55