Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Tezsiz Yüksek Lisans

İNSAN GELİŞİMİ ve EĞİTİM ANABİLİM DALI

İNSAN GELİŞİMİ ve EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

İnsan gelişiminin doğal bir gerekliliği olarak eğitim, hayatın her alanında ve tüm meslek gruplarında çalışan bireyler için önemlidir. Bununla birlikte hayatın her alanında insanların eğitim gereksinimlerine yönelik kullanılan yaklaşımların ve çözümlerin bilimsel olduğunu söylemek zordur. İnsan gelişimine yönelik düzenlenen faaliyetlerin birçoğunun eğitim bilimleri alanında uzman olmayan kişiler tarafından düzenlendiği ve yürütüldüğü söylenebilir. Bu program, insan gelişimi ve eğitim alanında bilimsel bakış açısına gereksinim duyan kişi, kurum ve mesleklerin, alanla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgi, beceri ve değerleri edinmeye yönelik ihtiyaçlarını karşılamak açısından gereklidir.

Üniversitelerin eğitim fakülteleri ve ilgili birimleri dışında kalan fakülte ve bölümleri, kurum ve kuruluşlar, meslek odaları bile çoğunlukla düzenledikleri eğitimlerde uzman eğitimcilerden yararlanmamaktadır. Eğitim ve insan gelişimi bir uzmanlık alanı değil de herkesin kendi sınırlılığı nispetinde bildiği bir alan gibi konuya yaklaşılmaktadır. Hâlbuki eğitim bilimleri ve bu alana destek veren ilişkili alanlarda insan gelişimi ve eğitiminin etkili ve verimli bir biçimde gerçekleştirilmesi açısından önemli bilgi ve deneyimler bulunmaktadır. Bu bağlamda açılacak programın hedef kitlesini eğitimcilerin yanı sıra eğitim süreçlerini ve insan gelişimini dikkate almak gerekliliği olan kişiler oluşturmaktadır.

İnsan gelişimi ve eğitimi yüksek lisans programı; insan gelişimini psikoloji, sosyoloji, biyoloji ve eğitim bilimleri açılarından analiz edip eğitim ortamlarıyla ilişkisini ve bu ortamlara uygulanmasını araştırmak isteyenlere yönelik bir programdır. İnsan gelişimine ve eğitimine ilgi duyan, kendilerini bu alanlarda yetiştirmek isteyen tüm lisans mezunlarının öğrenme ve öğretme ile ilgili bilgilerini ve tecrübelerini, öğrenenlerin bilişsel, sosyo-kültürel ve psikolojik gelişimi ile ilişkilendirerek onların hedef bilgi, beceri ve yeterlilikleri daha iyi kazanmalarını sağlamak, programın hedefleri arasındadır. Bu programdan mezun olan bireyler, eğitim ve öğretimin gerçekleştiği tüm kurum ve kuruluşlarda insan gelişimi ve eğitimi alanında yetkinliğe sahip bir bilim uzmanı olarak kurumun gelişmesine katkıda bulunabileceklerdir. Ayrıca, bu yüksek lisans programıyla; insan gelişimi ve eğitimini psikoloji, sosyoloji ve nörobilişsel disiplinler ışığında inceleyip uygulamaya yönelik araştırmalar ortaya koyabilen araştırmacıların ve uzmanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Dünyadaki örneklerinde İnsan Gelişimi ve Eğitim programı mezunları, eğitim, sosyoloji, antropoloji, psikoloji ve biyoloji alanlarında kariyer olanakları bulmaktadırlar. Türkiye’de bu alanda lisansüstü bir program henüz bulunmamakla birlikte açılması planlanan bu programdan mezun olanlar eğitim, sosyoloji, antropoloji, psikoloji ve biyoloji gibi birçok alanda doktora yapabilecek hazırbulunuşluğa erişebileceklerdir.

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

 1. Eğitimin temel kavramlarının insan gelişimi ile ilişkisini kavrar.

 1. İnsan zihninin nörobilişsel gelişimini açıklayabilir.

 1. İnsan gelişiminin psikolojik temellerini açıklayabilir.

 1. İnsan gelişimini sosyal ve kültürel açıdan analiz edebilir.

 1. İnsan eğitimine ve öğrenmesine gelişimsel açıdan yaklaşabilir.

 1. İnsan öğrenmesinin optimum düzeyde gerçekleşmesini sağlayacak eğitimler tasarlayabilir.

 1. İnsan öğrenmesinin optimum düzeyde gerçekleşmesini sağlayacak eğitimleri uygulayabilir.

 1. İnsan gelişimi alanında araştırma yapabilir.

Program Haritası

Programın Temeli

İGE tezsiz YL programında öncelikle programın çerçevesini teşkil eden dersleri (herkesin almasını istiyoruz. Bu dersler İGE 603 Bilimsel Araştırma yöntemleri, İGE 601 İnsan Gelişiminde Temel Kavramlar, İGE 605 İnsan ve Kültürel Gelişimi, İGE 607 Gelişim Psikolojisinde Seçilmiş Konular, İGE 609 Öğretim Tasarımı ve İGE 602 Beyin ve Bilişsel Gelişimin Biyolojik Temelleri. Tüm bu dersler insan gelişimi ve eğitimin temel çerçevesini zihninizde oluşturmanızda aracılık edecektir. Bu derslerin yanı sıra kendi ilgi alanınıza ve çalışmak isteyeceğiniz konulara göre aşağıda belirtilen ve açıklanan derslerden seçebilirsiniz.

Programda Uzmanlaşma

Yukarıda belirtilen dersler, programın temelini oluşturmanız üzerineydi. Bu derslerin yanı sıra belirli alanlarda dersler seçerek o alana odaklanabilirsiniz. Hocalarımızın çalışma ve ilgi alanlarına göre şekillenen bu dersleri şu şekilde kategorize edebiliriz: Erken çocukluk gelişimi, özel eğitim, matematik ve fen düşüncesi gelişimi, dil gelişimi, organizasyonda insan gelişimi ve psiko-sosyal gelişim. İleride, insan kaynağımızın gelişimiyle bu alanlar ve verilen dersler daha da çeşitlenebilir. Bunlara ilaveten proje konunuza ve kullanacağınız metodolojiye/yönteme uygun olarak daha spesifik araştırma yöntemleri dersleri (nitel veya nicel) de seçebilirsiniz. Metodoloji dersleri, özellikle akademik kariyer düşünenlerin son derece faydalanacağı dersler olacaktır.   

Gerek ders içerikleri gerekse hocalarınızın çalışma alanları hakkında bilgi edinmek için İMÜ web sayfasını incelemenizi öneririz. Yaptıkları akademik çalışmalar (doktora alanı, yayınlar ve konferans sunumları) sizlere bu konuda fikir verecektir.

Ders Planı Tablosu

1. YARIYIL

DERSİN KODU

DERSİN ADI

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİ

İGE 601

İnsan Gelişiminde Temel Kavramlar

3

0

3

7

İGE 603

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

3

0

3

7

İGE 650

Dönem Projesi Dersi*

0

0

0

-

İGE xxx

SEÇİMLİK DERS I

3

0

3

7

İGE xxx

SEÇİMLİK DERS II

3

0

3

7

İGE xxx

SEÇİMLİK DERS III

3

0

3

7

TOPLAM

15

0

15

35

2. YARIYIL

DERSİN KODU

DERSİN ADI

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİ

İGE 650

Dönem Projesi Dersi*

0

0

0

-

İGE xxx

Seçimlik Ders I

3

0

3

7

İGE xxx

Seçimlik Ders II

3

0

3

7

İGE xxx

Seçimlik Ders III

3

0

3

7

İGE xxx

Seçimlik Ders IV

3

0

3

7

İGE xxx

Seçimlik Ders V

3

0

3

7

TOPLAM

15

0

15

35

DERSLERİN GENEL TOPLAMI

30

0

30

70

SEÇİMLİK DERSLER 1. YARIYIL

DERSİN KODU

DERSİN ADI

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİ

İGE 605

İnsan ve Kültürel Gelişimi

3

0

3

7

İGE 607

Gelişim Psikolojisinde Seçilmiş Konular

3

0

3

7

İGE 609

Öğretim Tasarımı

3

0

3

7

İNSAN GELİŞİMİ ve EĞİTİM ANABİLİM DALI

İNSAN GELİŞİMİ ve EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Ders Planı Tablosu

SEÇİMLİK DERSLER 2. YARIYIL

DERSİN KODU

DERSİN ADI

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİ

İGE 602

Beyin ve Bilişsel Gelişimin Biyolojik Temelleri

3

0

3

7

İGE 604

Eğitimde İstatistiksel Uygulamalar

3

0

3

7

İGE 606

Nitel Araştırma Yöntemleri

3

0

3

7

İGE 608

Kişilik Gelişimi ve Kuramları

3

0

3

7

İGE 610

Doğu'da ve Batı'da İnsan Modelleri

3

0

3

7

İGE 612

Kültürlerarası Psikoloji

3

0

3

7

İGE 614

Örgüt ve İnsan

3

0

3

7

İGE 616

Liderlik Kuramlarıyla Liderlik Gelişimi

3

0

3

7

İGE 618

İnsan Davranışının Motivasyonel Temelleri

3

0

3

7

İGE 620

Matematik ve Fen Alanlarında Bilme ve Öğrenme

3

0

3

7

İGE 622

Matematiksel Düşünme Gelişimi

3

0

3

7

İGE 624

Özel Eğitimde Güncel ve Blimsel Yaklaşımlar

3

0

3

7

İGE 626

Erken Çocukluk Eğtiminde Güncel Konu ve Yaklaşımlar

3

0

3

7

İGE 628

Bireysel Farklılıklara Yönelik Tutumlar

3

0

3

7

İGE 630

Erken Çocukluk Döneminde Bütüncül Öğrenme ve Öğretmen Süreci

3

0

3

7

İGE 632

Erken Çocukluk Döneminde İletişimsel ve Davranışsal Zorluklar

3

0

3

7

İGE 634

Dil Edinimi ve Gelişimi

3

0

3

7

İGE 636

Dil, Söylem ve Toplum

3

0

3

7

İGE 638

İnsan Gelişimi ve Değişen İletişim Modelleri

3

0

3

7

DERSİN KODU

DERSİN ADI

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİ

İGM 650

Dönem Projesi Dersi

0

0

0

20

GENEL TOPLAM

90

Dersin Adı: Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Bilim, bilimsel araştırma kavramları, araştırma kavramı, eğitimde araştırma tekniklerinin türleri, bilimsel araştırmanın aşamaları, nitel araştırma teknikleri, örnek araştırmaların incelenmesi ve tartışılması, nicel araştırma teknikleri, bilimsel araştırmalarda raporlaştırma kuralları.

Dersin Adı: Eğitimde İstatistiksel Uygulamalar

Derste eğitim araştırmalarında betimleyici istatistik, merkezi eğilim, dağılım, değişkenlik ölçüleri, korelasyon, verilerin grafiğini hazırlama, örneklem, hipotez testi, t-testi, varyans analizi ve ki-kare testinin ilgili araştırma desenleri için kullanımları işlenecek ve istatistiksel analiz uygulamaları yapılacaktır.

Dersin Adı: Nitel Araştırma Yöntemleri

Bu ders kapsamında, özellikle sosyal bilimler ve eğitim alanında sıkça kullanılan bir araştırma yöntemi olan nitel araştırma yöntemi ve türleri incelenecektir. Ders bağlamında, nitel araştırma yöntemiyle araştırmalar incelenip yeni araştırmalar gerçekleştirilerek, nitel araştırma yürütme becerileri geliştirilecektir.

Dersin Adı: İnsan Gelişiminde Temel Kavramlar

Bu derste sürekliliğin ve değişimin merkezinde olduğu insan gelişimi alanındaki ana kuram ve konuları ile incelenecektir. Bu çerçevede ele alınacak olan insan gelişimi dönemleri ise doğum öncesi, bebeklik ve erken çocukluk, orta çocukluk ve ergenlik,  genç, orta ve geç yetişkinlik. Tüm bu dönemlerde insan gelişimi fiziksel, bilişsel, psikolojik ve sosyolojik boyutlarıyla ele alınacaktır.

Dersin Adı: Nörobilişsel Gelişim ve Öğrenme

İnsan gelişimini biyolojik açılardan ele alacak olan bu ders, özellikle gelişimsel nörobiyoloji üzerinde duracaktır. Beyin, nörodavranışsal gelişim, duyular, algılar ve bilişin yapısal temelleri, gelişimde nöroplastisitenin yeri, klinik bozuklukların nörogelişimsel temelleri ile duygu ve biliş etkileşiminin nörobiyolojik yapısı ele alınacak konulardır.

Dersin Adı: Beyin ve Bilişsel Gelişimin Biyolojik Temelleri

Bu derste öğrenme ve davranış değişikliklerin temelinde yatan biyolojik yapıyı anlaşılacaktır. Beyni tanıyarak; duyu, algı, motor ve bilişsel gelişimin nasıl olduğunu kavrayarak eğitim alanında yapacakları çalışmalara yeni boyutlar katılacaktır.

Dersin adı: İnsan ve Kültürel Gelişimi 

Bu ders, çok boyutlu bir varlık olan insanın gelişiminde özellikle sosyal çevrenin etkisi üzerine odaklanmaktadır. Bu bağlamda, insanın sosyalleşmesinde ve kültürel kazanımlarında yer alan sosyalleşme vasıtaları üzerinde durulacaktır. Ders içinde sırasıyla, aile, okul, iş hayatı, arkadaş grupları, kitle iletişim araçları gibi sosyalleşmenin vasıtalarının insan gelişimindeki rolleri ve ayrıca kültürün oluşumunda etkili olan, dil, din, gelenek, ekonomi, teknoloji gibi konular ele alınacaktır.

Dersin Adı: Gelişim Psikolojisinde Seçilmiş Konular

Bu ders, insan gelişimini psikoloji bilimi açısından ele alacaktır. Bu bağlamda bir dönem boyunca bilişsel gelişimde yeni teorik yaklaşımlar, Kolhberg sonrası ahlak gelişim kuramları, spritüal gelişim,  gelişimin psikofizyolojik kökleri, evrimsel gelişim psikolojisi, ölme ve ölüm Psikolojisi ve nörogelişimsel bozuklar konularında yapılmış teorik ve ampirik çalışmalar incelenerek öğrencilerin insan gelişiminin psikolojik yönü hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır. 

Dersin adı: Kişilik Gelişimi ve Kuramları

Bu dersin amacı, psikolojinin önemli bir çalışma alanı olan "kişilik" konusunda sistematik bilgi paylaşmak ve kişilik kuramlarının (Psikodinamik, bilişsel, ayırıcı özellik, hümanistik, fenomenolojik vb.) yapı, süreç, patoloji ve değişim hakkındaki görüşlerini karşılaştırılmasıdır.  Bu dersin sonunda öğrencilerin; kişilik kuramları, bu kuramlara ait bakış açıları ve terminoloji hakkında bilgi sahibi olmaları, bu kuramların önerdiği "insan modelleri" hakkında bir kavrayış geliştirmeleri ve Kişilik kuramlarının psikolojinin diğer alanlarını nasıl etkilediği konusunda bilgi sahibi olmaları beklenmektedir.

Dersin Adı: Doğu’da ve Batı’da İnsan Modelleri

Günümüzde baskın olan psikoloji insan modelleri genellikle 19. Ve 20. Yüzyıl Batı düşüncesi çerçevesinde oluşturulmuştur. Bununla birlikte, kadim doğu geleneklerinin, dini, felsefi, edebi ve psikolojik insan anlayışları oldukça ihmal edilen bir alandır. Bu dersin amacı Hint, Çin, İran, Arap, Türk tarihi geleneklerinin insan modellerini aktüel psikoloji teorileriyle karşılaştırmalı olarak incelemektir.

Dersin Adı: Kültürlerarası Psikoloji

Kültürlerarası psikoloji, psikolojik olguların dünyanın çeşitli bölgelerine göre farklılıklarının ve insan davranışının içerisinde gerçekleştiği kültür ile davranışın etkileşiminin incelendiği bir çalışma alanıdır. Kültürlerarası psikoloji, son yıllarda, özellikle genel psikoloji ve sosyal psikoloji başta olmak üzere, bilişsel psikoloji, gelişim psikolojisi, klinik psikoloji gibi alanlarda açık veya örtülü bir tarzda kültürlere göre karşılaştırma yapma gereği hissedildikçe giderek önem kazanmaktadır. Bu dersin amacı da öğrencileri mevcut psikolojik kuramlara kültürel farklılıklar açısından eleştirel gözle bakabilmesini sağlamak ve kültürler arası araştırmalar ve çalışmalarla ilgili genel bir alt yapı kazandırmaktır.

Dersin Adı: Öğretim Tasarımı

Bu dersin amacı belirli bir hedef kitle için belirli öğrenme çıktılarını kazandırmaya yönelik öğrenme öğretme süreçlerinin etkili bir biçimde tasarımlanması, geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesine yönelik temel bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

Dersin kapsamı: Bir sistem olarak öğrenme-öğretme süreçlerinin incelenmesi, öğretim tasarımı, öğretim tasarımı modelleri, hedef kitlenin tanımlanması, İhtiyaç analizi, öğrenme hedeflerinin belirlenmesi, öğrenme-öğretme sürecinin tasarımlanması, geliştirilmesi, uygulanması, değerlendirilmesi. Bu süreçlerde kullanılacak araç-gereç ve yöntemlerin özellikleri. Bir pilot uygulama yapılması ve uygulamanın tartışılarak değerlendirilmesi.

Dersin Adı: Örgüt ve İnsan

Bu ders, örgütlerin yapısını, işleyişini ve değişimini anlamak ve eğitim kurumlarının yönetiminde örgütsel davranışların ve kültürün etkisini analiz etmek amacıyla hazırlanmıştır. Örgütlere ilişkin kavramlarının ve örgüt kuramlarının genel olarak tanıtımı ile başlayacak derste, örgütleri anlamakta yeni bir bakış açısı olarak “dört çerçeve” ilgili literatür ve güncel örneklerle ele alınacaktır. Dersin ilk bölümünde örgütlerin yapısal, insan kaynakları, politik ve sembolik boyutları insan gelişimi ve eğitim özelinde analiz edilecektir. Dersin ikinci bölümünde Türkiye'deki örgün ve yaygın eğitim kurumlarının örgütsel yapılanması, bu dört çerçevede eleştirel bir yaklaşımla incelenecek ve değişim sürecinin yönetimi ve liderliğine ilişkin becerilerin neler olduğu ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır. Bu kapsamda MEB, YÖK ve şirketler tarafından merkezi ve kurumsal düzenlemelerin eğitim kurumlarının örgüt kültürüne etkisi tartışılacaktır.

Dersin Adı: Liderlik kuramlarıyla liderlik gelişimi 

Bu derste, literatürdeki temel liderlik kuramları incelenerek, etkili liderlik hakkında analiz edebilecek yetkinliğe ulaşma hedeflenmektedir. Bu ders sonunda öğrenciler liderlik kavramının çeşitli örgütsel ve bireysel tanımlarını ve yaklaşımlarını eleştirel olarak değerlendirebilecek, liderlik araştırmalarındaki ana çalışma yaklaşımlarını karşılaştırabilecektir. Kişisel liderlik kavramı geliştirerek bir örgütlülüğün olduğu ortamda sergilenen liderlik türünü belirleyip analiz edebilecek ve liderlik becerilerini geliştirebileceklerdir.   

Dersin Adı: İnsan Davranışının Motivasyonel Temelleri

Bu dersin amacı insan davranışlarını mevcut motivasyon teorileri ve araştırmaları açısından analiz edebilmedir. Bu doğrultuda öğrenciler insan davranışını açıklayan davranışsal, sosyo-bilişsel, bilişsel ve duyuşsal yaklaşımları karşılaştırabileceklerdir. Bunun yanı sıra motivasyon teorilerinin varsayımlarını inceleyip bu teorileri kullanan araştırmaların paradigmalarını değerlendirebileceklerdir. İnsan davranışı ile beklenti, kişilik ve motivasyon ve de ahlak gelişimi ve motivasyon arasındaki ilişki incelenecektir. 

Dersin Adı: Matematik ve Fen alanlarında Bilme ve Öğrenme

Bu ders işbirliğine dayalı problem çözme ve yansıtıcı düşünme aktiviteleri ile matematikte veya fende kavramsal düzlemde tutarlı ve etkili bir öğretme ve öğrenme yaklaşımı geliştirebilmelerini sağlamak üzere planlanmıştır. Ayrıca öğrencilere düşünen, üreten ve eleştiren bir bireylerin sahip olması gereken fen ve matematik okuryazarlığı ile ilgili çalışmalar yaptırılacaktır.  Bu ders, sınıf içi problem çözme deneyimleri ile öğrencilere yansıtma yapabilmeleri için önemli bir kazanım sağlayacaktır.

Dersin Adı: Matematiksel Düşünme Gelişimi

Doğumdan yetişkinliğe matematiksel düşünmenin gelişimi, değişik kuramsal yaklaşımlara göre matematiksel düşüncenin gelişiminde etkili olan genetik, sosyal ve kültürel faktörler, bebeklerde algı ve zihinsel gelişim, erken çocukluktan ergenliğe ve yetişkinliğe hafıza, soyutlama ve problem çözme becerilerinin gelişimi, okulda matematiksel başarıyı etkileyen zihinsel, sosyal ve kültürel etkenlerdir. Bu dersin amacı, insan gelişimi ve eğitimi ile ilgili olan insanların bebeklikten yetişkinliğe formal ve informal matematiksel düşünme gelişimi ile ilgili olan konu, uygulama, araştırma, kuram, yaklaşım ve süreçleri ele alarak, insan gelişimi ve eğitimine olan katkılarını ortaya koyabilmek ve okul ortamlarındaki öğrenme, öğretme ve ölçme değerlendirme durumlarına uygulayabilmektir.

Ders Adı: Özel Eğitimde Güncel ve Bilimsel Yaklaşımlar

Bu ders kapsamında, özel eğitim alanındaki güncel bilimsel yaklaşımları ve bu yaklaşımların uygulama alanındaki yansımaları uluslararası ve ulusal bağlamda incelenecektir.  Ayrıca, bu yaklaşımlarla ilgili araştırmalar ilgili araştırmalar incelenerek, yeni araştırma konuları ortaya konacak ve bu konulara ilişkin yürütülebilecek araştırmalar planlanacaktır.

Dersin Adı: Erken Çocukluk Eğitiminde Güncel Konu ve Yaklaşımlar

Bu dersin amacı, erken çocukluk döneminin insan gelişimi ve eğitim üzerindeki etkisini ve genelde erken çocukluk eğitimi, özelde ise erken çocukluk özel eğitimine dair yeni ve güncel yaklaşımları toplumsal, sosyolojik ve felsefi boyutlarıyla tartışmaktır.

Ders Adı: Bireysel Farklılıklara Yönelik Tutumlar

Bu ders kapsamında, kişilerin bireysel farklılıklara yönelik olumlu tutum ve davranış kazanmaları yönünde kuramsal ve uygulamalı çalışmalar gerçekleştirilecektir. Bu doğrultuda bireylerin farkındalık kazanarak bulundukları ortamlarda özel eğitim alanındaki niteliklerinin artması amaçlanmaktadır.

Dersin Adı: Erken Çocukluk Döneminde Bütüncül Öğrenme ve Öğretme Süreci
Bu derste, erken çocukluk döneminde öğrenme ve öğretme sürecinin, nörolojik, psikolojik, sosyal ve kuramsal temelleri ortaya konularak, öğrencilerin bu alandaki literatürü ve uygulamaları derinlemesine incelemesi amaçlanmıştır.

Dersin Adı: Erken Çocukluk Döneminde İletişimsel ve Davranışsal Zorluklar
Bu derste, erken çocukluk döneminde çeşitli nedenlerle sözel ve sözel olmayan iletişim becerilerinde sorun yaşayan ve davranış problemleri gösteren çocukların durumlarını belirleme, değerlendirme ve müdahale etme yolları ve bu konulardaki bilimsel temelli çalışmalar tüm boyutlarıyla ele alınacaktır.

Dersin Adı: Dil Edinimi ve Gelişimi

Öğrencilerin dil gelişiminin temellerini, anadili ve ikinci dil edinim kuramlarını, aşamalarını ve dil edinimini etkileyen etmenleri öğrenmeleri hedeflenmektedir.

Dersin Adı: Dil, Söylem ve Toplum

Bu derste öğrencilerin söylem, edimbilim gibi kavramlarla tanışmaları; dili kültür, cinsiyet, toplum ve toplumsal sınıf gibi kavramlarla ilişkilendirerek söylem çözümlemesi yapmayı öğrenmeleri hedeflenmektedir.

Dersin Adı: İnsan Gelişimi ve Değişen İletişim Modelleri

Bu ders, tarih öncesi çağlardan günümüze, insanların, hayatta kalma ve nesillerini sürdürebilmek için doğayı dönüştürüp, tarım, hayvancılık ve ticaret gibi etkinliklerine ek olarak, bilim, felsefe ve sanat alanlarında simgesel anlam üretimine geçmeleriyle beraber, birbirleriyle kurudukları iletişim biçimlerinin hangi açılardan ve ne yönde değiştiğini ortaya koymayı hedeflemektedir. Ders kapsamında ele alınacak konular arasında, erken dönem ve geleneksel toplumlar, Orta Çağ toplumları ve Endüstri Devrimi sonrası dönemin iletişim modelleri ile günümüz yeni iletişim teknolojileri ve medyasının analizi yer almaktadır.

PROGRAM TAKVİMİ,

 BAŞVURU KOŞULLARI VE KONTENJAN İLANI

İnsan Gelişimi ve Eğitim II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı Takvimi

19.06.2017-07.07.2017

Başvuru ve Ön kayıt

10-11.07.2017

Mülakat

17-21.07.2017

Kesin Kayıt

24-25.07.2017

Yedek Kayıt

İnsan Gelişimi ve Eğitim II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programına Öğrenci

Kabul Koşulları

İnsan Gelişimi ve Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programına öğrenci kabulü İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinde belirtilen şartlara uygun olarak yürütülür. Adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmeleri; adayların lisans not ortalamalarının %50’si ve mülakat puanlarının %50’si toplanarak belirlenir. Mülakatlara kontenjanın dört katı sayısındaki kadar aday çağrılır. Adaylardan başvuru sırasında akademik hedeflerini ve bu programdan beklentilerini anlatan bir niyet mektubu sunmaları istenir. Bu niyet mektubu, adayların akademik motivasyonları hakkında bilgilenmek amacıyla istenir. 

Başvuru Koşulları

1. T.C. Vatandaşı Olmak.

2. Mezuniyet Koşulu

II. Öğretim tezsiz yüksek lisans programına başvuru için; yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans diplomasına sahip olmak.

3. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Koşulu

II. Öğretim tezsiz yüksek lisans programına başvuracak adaylar için ALES şartı aranmaz.

4. Yabancı Dil Bilgisi

II. Öğretim tezsiz yüksek lisans programına başvuracak adaylar için yabancı dil koşulu aranmaz.

5. Diploma Mezuniyet Notu Koşulu

II. Öğretim tezsiz yüksek lisans programına başvuracak adaylar için mezuniyet not şartı aranmaz.

Öğrenci Kabul Koşulları Özeti:

 • En az 4 yıllık Lisans programı mezunları

Değerlendirme Kriterleri:

 • Lisans Not Ortalaması (%50),

 • Mülakat (%50) üzerinden yapılır.

Kontenjan:

 • 25

Başvuru için Gerekli Belgeler

Adaylar başvurularını online yaparlar. Başvurularda herhangi bir ücret alınmaz.

1.  II. Öğretim tezsiz yüksek lisans programına başvuru için lisans diploması veya çıkış belgesi fotokopisi. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan Türk vatandaşlarının, diploma ya da mezuniyet belgelerinin, Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) düzenlenen denklik belgesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.

2.  Yüksek lisans programına başvuracakların lisans not tablosu (transkript) belgesi. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan Türk vatandaşlarının, transkript belgesinin onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.

3.  T.C. nüfus cüzdanı fotokopisi. 

4.  Vesikalık fotoğraf  (2 adet).

5.  Adayın neden bu alanda lisansüstü eğitim yapmak istediğine dair açıklamalarının yer aldığı yaklaşık 300 kelimelik kompozisyon. (Kompozisyonun Yrd. Doç. Dr. Ömer Avcı'ya e-posta yoluyla iletilmesi gerekmektedir: omer.avci@medeniyet.edu.tr / omeravci76@gmail.com )

6.  Başvuru Formu (online doldurulur.) Başvurmak için tıklayınız.

Katkı Payı Ücretleri

II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Kredi Başına)       170 TL (15×170= 2.550 TL) (bir yarıyıl için)

* Dersler hafta içi mesai saatleri dışında (akşam) yapılacaktır.

İletişim

İnsan Gelişimi ve Eğitim II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Ana bilim Dalı Başkanı:

Yrd. Doç. Dr. Ömer Avcı

E-posta: omer.avci@medeniyet.edu.tr / omeravci76@gmail.com

Tel: 0216 280 34 55