Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Aile Danışmanlığı ve Eğitimi II. Öğretim Tezsiz Y.L. Programı Hakkında Bilgiler ve Başvuru Tarihleri

18.12.2017

Aile Danışmanlığı ve Eğitimi II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı Hakkında Bilgiler ve Başvuru Tarihleri

İnsanlar yaşamlarını genellikle bir aile çatısı altında sürdürdüklerinden dolayı aile, toplumu oluşturan en önemli kurumların başında gelmektedir. İnsanı ve toplumu anlamak adına aile yapısının ve ilişkilerinin bilinmesi gerekmektedir. Aileyi ve aile ilişkilerini daha iyi anlamak adına dünyada ve Türkiye’de sunulan hizmetlerden bir tanesi de aile danışmanlığıdır. Aile danışmanlığı, aileye ilişkin bilgilerin öğrenildiği, öğrenilen bilgilerin analiz ve sentez edilerek uygulamaya konulduğu profesyonel bir alandır. Aile danışmanlığı eğitimiyle bireyin aile sistemi ve aile yaşam döngüsü içinde karşılaşabileceği sorunları kavrayabilmesi ve öğrenmiş olduğu bu bilgileri aile sistemini daha güçlü hale getirmede kullanabilmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda aile danışmanları toplumda yaşanan hızlı dönüşüm karşısında, aile kurumunun korunması ve geliştirilmesinde etkin bir rol üstlenecektir.

Açılması planlanan Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Disiplinler arası II. Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı’nın amacı; aile sistemini ve yapısını analiz edebilen, aile danışmanlığı alanında güncel bilgi ve becerilere sahip, aile danışmanlığında önem taşıyan temel ilkeleri esas alarak ailenin gereksinimlerini sistematik şekilde tanılayan ve bu gereksinimler doğrultusunda disiplinler arası bir yaklaşımla aileye yardım sunan, sorun çözme becerileri gelişmiş aile danışmanlık profesyonellerinin yetiştirilmesidir. Türkiye’de Psikolojik Danışma ve Rehberlik programlarında yetiştirilen psikolojik danışmanlar aileye ilişkin eğitim almakla birlikte genellikle okullarda “Okul Psikolojik Danışmanı” olarak çalışmaktadırlar. Aile danışmanlığı ise farklı uzmanlık alanı haline gelmiştir. Bu nedenlerle, ülkemizde ailelerin ihtiyaç duyduğu danışma hizmetini alabilmeleri amacıyla Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Disiplinler arası II. Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programının bu alandaki eksikleri gidermeye hizmet etmesi amaçlanmaktadır.

Programın Haritası, Temeli ve Uzmanlaşma

Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Disiplinler arası II. Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programının çerçevesini teşkil eden temel dersler zorunludur. Bunun yanı sıra program disiplinler arası olduğundan dolayı birçok lisansüstü programa göre öğrenciye oldukça fazla seçmeli ders (1. Dönem 5 seçmeli ders, 2. Dönem 7 seçmeli ders) sunulmakta ve belirtilen alanlarda uzmanlaşmaları sağlanmaktadır. Zorunlu ve seçmeli derslerin listeleri aşağıda sunulmuştur. Öğrenciler mezuniyet için her dönem için her biri üçer kredi olan beşer ders, toplamda 30 kredi almalı ve dönem projelerini tamamlamalıdırlar.

Öğrencilere, öncelikle ana bilim dalı başkanı ve sonrasında kendilerine atanan danışmanları tarafından rehberlik yapılacak ve kariyerlerine en uygun dersleri seçmeleri konusunda gerekli destek sağlanacaktır.

Aile Danışmanlığı ve Eğitimi II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programına  

Başvurular ve Öğrenci Kabul Koşulları

Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Disiplinler arası II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programına öğrenci kabulü İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinde belirtilen şartlara uygun olarak yürütülür. Tezsiz yüksek lisans programına başvurabilmek için; adayların Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Okul Öncesi Öğretmenliği ve Çocuk Gelişimi (4 yıllık) lisans diplomasına sahip olmaları ve daha önce disiplin suçu sebebiyle herhangi bir yüksek lisans programından ilişiklerinin kesilmemiş olması gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adaylardan ALES puanı şartı aranmaz.

Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; başvuran adayların lisans ağırlıklı genel not ortalamaları ile bilim değerlendirme sınavı sonuçları değerlendirmeye alınır. Kabul için yapılacak değerlendirmede adaylar aldıkları genel başarı notuna göre sıralanır. Genel başarı notu; lisans ağırlıklı genel not ortalamasının %50’si ve bilim değerlendirme sınavında alınan notun %50’sinin toplamından oluşur. Bu değerlendirmeye ilişkin esaslar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer şartlar, ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

BAŞVURULAR HAKKINDA

T.C.

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

2017 -2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ

KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI

Anabilim Dalı

Program

Kontenjan Sayısı

Başvuru Yapılabilecek Bölümler

Özel Şartlar

T.C.

Yabancı Uyruklu

Aile Danışmanlığı ve Eğitimi

Tezsiz* (Türkçe)

20

2

En az 4 (dört) yıllık lisans eğitimi veren; Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Okul Öncesi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi, Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe, Sosyal Hizmet, Hemşirelik, Ebelik ve Tıp bölümlerinden mezun olmak.

1- Başvurular 18 Aralık 2017 – 03 Ocak 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

2- Başvurular online olarak yapılacaktır. Şahsen ve posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecektir.

Başvurmak için tıklayınız.

3- Başvuruyla ilgili bilgi almak için:

Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet AKIN

E-posta: imu.pdr@gmail.com      Tel: 0216 280 33 33 / 3456

4- Başvurular esnasında yanlış veya eksik beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacak         olup, haklarında yasal işlem başlatılacaktır.

5- Lisansüstü Başvuru formuna eklenecek olan fotoğrafın vesikalık olması gerekmektedir.

6- Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar asıl ve yedek liste halinde ilan edilecektir.

7-Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar Eğitim Bilimleri Enstitüsü internet sayfasından ilan edilecektir. (http://egitimbilimlerienstitusu.medeniyet.edu.tr/tr )

B- SINAV VE KAYIT

Başvurular: 18 Aralık 2017 – 03 Ocak 2018

Mülakat: 08-10 Ocak 2018

Kesin Kayıt: 22-29 Ocak 2018

Yedek Kayıt: 30-31 Ocak 2018

C- BAŞVURU KOŞULLARI

1. Mezuniyet Koşulu:                                                                                                                               

Tezsiz yüksek lisans programına başvuru için; yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans diplomasına sahip olmak.

D- KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

  1. Türk Uyruklu Olanlar İçin; (II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Başvuranlar);

a- Tezsiz yüksek lisans programına başvuru için lisans diploması veya çıkış belgesi aslı.

Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan   Türk vatandaşlarının, diploma ya da mezuniyet belgelerinin, Yükseköğretim Kurulu’nca düzenlenen denklik belgesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.

b- Tezsiz yüksek lisans programına başvuracakların lisans not tablosu (transkript) belgesi aslı. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan Türk vatandaşlarının, transkript belgesinin onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.

c- Nüfus cüzdanının fotokopisi.

d- Vesikalık fotoğraf  (2 adet).

e-Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ödeme makbuzu. f- Kayıt olmaya hak kazan adayların istenilen evraklarla birlikte Öğrenci İşleri Daire

Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

2.Yabancı Uyruklu Olanlar İçin (II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Başvuranlar);

Pasaport'un kimlik bilgilerine ait sayfalarının fotokopisi pasaportun aslıyla birlikte                               getirilerek aslının aynı olduğu enstitü sekreterliğine onaylatılacaktır.

Öğrenim vizeli ikamet tezkeresinin fotokopisi

Çıkış belgesi veya diplomanın aslı. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların diploma ya da mezuniyet belgelerinin, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca düzenlenen denklik belgesi ile birlikte ibraz       edilmesi zorunludur.

Yüksek lisans programına kesin kayıt için lisans, mezuniyet derecesini gösterir not tablosu (transkript) belgesinin aslı veya noter onaylı örneği. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, transkript belgesinin onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.

Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER)'den, lisansüstü programları izleyebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu gösterir belgenin aslıyla birlikte ibraz edilmek şartıyla fotokopisi.

Son 6 ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf (4.5 X6 Cm.) (2 adet)

Araştırma Görevlileri için durumlarını gösterir ilgili dekanlıktan alınmış yeni tarihli belge.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ödeme makbuzu.

E-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1-Adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmeleri; lisans not ortalamasının %50’si ve mülakat sınav notunun %50’si toplanarak elde edilen puana göre yapılır.  Elde edilen bu puanın başarı değerlendirmesine alınabilmesi için en az 65 olması gerekir.

F-KATKI PAYI ÜCRETLERİ

II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Kredi Başına) 300 TL (15x300=4.500 TL Bir Dönemlik

* Dersler hafta içi mesai saatleri dışında (akşam) yapılacaktır.

G- İLGİLİ BAĞLANTILAR

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: http://ogrenciisleri.medeniyet.edu.tr/tr

Tel: 0 216 280 22 45           e-posta: oidb@medeniyet.edu.tr

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü: http://egitimbilimlerienstitusu.medeniyet.edu.tr/tr

Tel: 0 216 280 33 33                    e-posta: ebe@medeniyet.edu.tr

AİLE DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİMİ II. ÖĞRETİM

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI

Zorunlu Dersler

BİRİNCİ DÖNEM

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

ADE 501

Aile Danışmanlığı Kuramları

Z

3

0

3

7

ADE 503

Aile Danışmanlığında Güncel ve Seçilmiş Konular

Z

3

0

3

7

ADE 505

Ailede Maneviyat

Z

3

0

3

7

ADE 507

İnsan Doğası

Z

3

0

3

7

12

28

İKİNCİ DÖNEM

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

ADE 502

Aile Danışması Uygulaması

Z

2

2

3

7

ADE 504

Aile ve Çift Danışmanlığında Teknikler

Z

3

0

3

7

ADE 506

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Z

3

0

3

7

9

21

Seçmeli Dersler

BİRİNCİ DÖNEM

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

ADE 509

Medeniyetimiz ve Aile

S

3

0

3

7

ADE 511

Bireyi Tanıma Teknikleri

S

3

0

3

7

ADE 513

Ailede İletişim

S

3

0

3

7

ADE 515

Evliliğe Hazırlanma ve Evlilik Öncesinde Danışma

S

3

0

3

7

ADE 517

Yetişkin Psikolojisi

S

3

0

3

7

3

7

İKİNCİ DÖNEM

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

ADE  508

Aile Sosyolojisi

S

3

0

3

7

ADE  510

Ailede Değer Eğitimi

S

3

0

3

7

ADE 512

Aile Danışmanlığında Olgu Tartışması

S

3

0

3

7

ADE 514

Ailede Sorunlar ve Başa Çıkma Yolları

S

3

0

3

7

ADE 516

Aile ve Çocuk Hukuku

S

3

0

3

7

ADE 518

Anne-Baba Eğitimi

S

3

0

3

7

ADE 520

Ailede Travma ve Krize Müdahale

S

3

0

3

7

6

14

Mezuniyet için gerekli Ulusal Kredi Toplamı: 30

AKTS Kredi Toplamı: 90