Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Eğitim Kurumları İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı Hakkında Bilgiler ve Başvuru Tarihleri

18.12.2017

EĞİTİM KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI

EĞİTİM KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Eğitim Kurumları İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı, eğitim kurumlarına yönelik artan toplumsal değişim taleplerini karşılamak amacıyla açılan bir programdır. Bu program; kamu, vakıf, özel eğitim kurumları yöneticileri ile yurt dışında eğitim veren eğitim kurumlarının yöneticilerine hitap eder. Programın temel hedefi, bahsi geçen eğitim kurumlar için nitelikli eğitim yöneticileri yetiştirmektir. 

Programın Haritası, Temeli ve Uzmanlaşma

Eğitim Kurumları İşletmeciliği (EKİ) tezsiz YL programında programın çerçevesini teşkil eden dört temel ders (EKİ 601 Eğitim Liderliği, EKİ 602 Değişim ve Çatışma Yönetimi, EKİ 603 Eğitimde Eylem Araştırmaları ve EKİ 604 Eğitim Kurumları İşletmeciliği) zorunludur. Yukarıda da açıklandığı gibi program üç temel alana (kamu eğitim kurumları, özel sektör eğitim kurumları ve yurtdışı eğitim kurumları) yöneldiğinden, birçok lisansüstü programa göre öğrenciye oldukça fazla seçmeli ders (1. Dönem 9 seçmeli ders, 2. Dönem 9 seçmeli ders) sunulmakta ve belirtilen alanlarda uzmanlaşmaları sağlanmaktadır. Öğrenciler mezuniyet için her dönem için her biri üçer kredi olan 3 tane seçmeli ders ve program boyunca toplamda 30 kredi almalı ve dönem projelerini tamamlamalıdırlar.

Öğrencilere, öncelikle ana bilim dalı başkanı ve sonrasında kendilerine atanan danışmanları tarafından rehberlik yapılacak ve kariyerlerine en uygun dersleri seçmeleri konusunda gerekli destek sağlanacaktır. Derslerle ilgili açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

Ders Planı Tablosu *

Ders içerikleri için tıklayınız.

Eğitim Kurumları İşletmeciliği II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programına  

Başvurular ve Öğrenci Kabul Koşulları

Eğitim Kurumları İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans programına öğrenci kabulü İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinde belirtilen şartlara uygun olarak yürütülür. Adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmeleri; adayların lisans not ortalamalarının %50’si ve mülakat puanlarının %50’si toplanarak belirlenir. Mülakatlara kontenjanın dört katı sayısındaki kadar aday çağrılır. Adaylardan başvuru sırasında akademik hedeflerini ve bu programdan beklentilerini anlatan bir niyet mektubu sunmaları istenir. Bu niyet mektubu, adayların akademik motivasyonları ve kariyer yönelimleri hakkında bilgilenmek amacıyla istenir. 

A-BAŞVURULAR HAKKINDA

1- Başvurular 18 Aralık 2017 – 03 Ocak 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

2- Başvurular online olarak yapılacaktır. Şahsen ve posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecektir.

    Başvurmak için tıklayınız.

3- Başvuruyla ilgili bilgi almak için:

    Eğitim Kurumları İşletmeciliği Ana Bilim Dalı Başkanı Yrd. Doç.    Dr. Murat BÜLBÜL

    E-posta: murat.bulbul@medeniyet.edu.tr      Tel: 0216 280 33 33 / 4002

4- Başvurular esnasında yanlış veya eksik beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacak         olup, haklarında yasal işlem başlatılacaktır.

5- Lisansüstü Başvuru formuna eklenecek olan fotoğrafın vesikalık olması gerekmektedir.

6- Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar asıl ve yedek liste halinde ilan edilecektir.

7Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar Eğitim Bilimleri Enstitüsü internet sayfasından ilan 

edilecektir. (http://egitimbilimlerienstitusu.medeniyet.edu.tr/tr )

B- SINAV VE KAYIT

Başvurular: 18 Aralık 2017 – 03 Ocak 2018

Mülakat: 08-10 Ocak 2018

Kesin Kayıt: 22-29 Ocak 2018

Yedek Kayıt: 30-31 Ocak 2018

C- BAŞVURU KOŞULLARI VE KONTENJAN

1. Mezuniyet Koşulu:                                                                                                                                

Tezsiz yüksek lisans programına başvuru için; yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans diplomasına sahip olmak.

2. Kontenjan:

Program kontenjanı 27 Türk uyruklu, 3 yabancı uyruklu olmak üzere toplam 30 kişidir. 

D- KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Türk Uyruklu Olanlar İçin; (II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Başvuranlar); a- Tezsiz yüksek lisans programına başvuru için lisans diploması veya çıkış belgesi aslı. 

Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan   Türk vatandaşlarının, diploma ya da mezuniyet belgelerinin, Yükseköğretim Kurulu’nca düzenlenen denklik belgesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.

b- Tezsiz yüksek lisans programına başvuracakların lisans not tablosu (transkript) belgesi aslı.Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan Türk vatandaşlarının, transkript belgesinin onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.

c- Nüfus cüzdanının fotokopisi.

d- Vesikalık fotoğraf  (2 adet).

e-Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ödeme makbuzu. f- Kayıt olmaya hak kazan adayların istenilen evraklarla birlikte Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

2.Yabancı Uyruklu Olanlar İçin (II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına 

Başvuranlar);

  1. Pasaport'un kimlik bilgilerine ait sayfalarının fotokopisi pasaportun aslıyla birlikte                               getirilerek aslının aynı olduğu enstitü sekreterliğine onaylatılacaktır.
  2. Öğrenim vizeli ikamet tezkeresinin fotokopisi
  3. Çıkış belgesi veya diplomanın aslı. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların diploma ya da mezuniyet belgelerinin, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca düzenlenen denklik belgesi ile birlikte ibraz       edilmesi zorunludur.
  4. Yüksek lisans programına kesin kayıt için lisans, mezuniyet derecesini gösterir not tablosu (transkript) belgesinin aslı veya noter onaylı örneği. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, transkript belgesinin onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.
  5. Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER)'den, lisansüstü programları izleyebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu gösterir belgenin aslıyla birlikte ibraz edilmek şartıyla fotokopisi.
  6. Son 6 ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf (4.5 X6 Cm.) (2 adet)
  7. Araştırma Görevlileri için durumlarını gösterir ilgili dekanlıktan alınmış yeni tarihli 

belge.

  1. Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ödeme makbuzu.

E-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1-Adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmeleri; lisans not ortalamasının %50’si 

ve mülakat ve/veya yazılı sınav notunun %50’si toplanarak elde edilen puana göre yapılır.  Elde edilen bu puanın başarı değerlendirmesine alınabilmesi için en az 65 olması gerekir.

F-KATKI PAYI ÜCRETLERİ

II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Kredi Başına) 200 TL (15×200= 3.000 TL) (bir yarıyıl için)

* Dersler hafta içi mesai saatleri dışında (akşam) yapılacaktır.

G- İLGİLİ BAĞLANTILAR

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığıhttp://ogrenciisleri.medeniyet.edu.tr/tr

Tel: 0 216 280 22 45           e-posta: oidb@medeniyet.edu.tr

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü: http://egitimbilimlerienstitusu.medeniyet.edu.tr/tr

Tel: 0 216 280 33 33                    e-posta: ebe@medeniyet.edu.tr